Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

O vědomí

Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality a to, které znáte, je vysoce specializované. Díky svým smyslům vnímáte trojrozměrný svět, ale ve své podstatě jste schopni vnímat i jiné, stejně platné dimenze. Nikdy by vás nenapadlo ztotožnit se s jednou částí těla a ignorovat ostatní, ale děláte stejnou věc (smích), když věříte, že vaše egoistické já nese tíhu vaší identity. Nejste pytel z masa a kostí, slepený z chemických prvků. Vaše vědomí není žádná prchavá látka vzniklá náhodným sloučením chemických složek. Nejste samostatné odnože materiální hmoty. Vaše vědomí se po smrti nerozplyne jako obláček kouře. Vy sami vytváříte své fyzické tělo. A nejen symbolicky. To si však vaše vědomá mysl, jak ji znáte, neuvědomuje, proto se neztotožňujete s vnitřní stránkou sebe sama. Je jednodušší ztotožnit se s tou částí, která sleduje televizi, vaří nebo pracuje, s tou, o které si myslíte, že ví, co dělá. Ta zdánlivě nevědomá stránka vaší bytosti je však mnohem moudřejší a právě na ní závisí vaše nesmrtelná existence. Je dostatečně vědomá a bdělá, ale vy jste natolik orientovaní na fyzickou realitu, že nejste schopni naslouchat jejímu hlasu. Nechápete, že je to velká psychická síla, ze které vychází vaše fyzicky orientované já. Toto zdánlivé nevědomí nazývám „vnitřní ego“, protože řídí všechny vnitřní funkce. Usouvztažňuje informace, které nepřicházejí skrze smysly, ale jinou cestou. Jde o vnitřní vnímání reality vymykající se trojrozměrnému světu. Ve své paměti uchovává všechny své předchozí životy. Nahlíží do subjektivních dimenzí, kterých je doslova nekonečné množství a z nichž vychází všechna objektivní realita. Veškeré nezbytné informace k vám přicházejí touto vnitřní cestou a vyvolávají neuvěřitelné vnitřní pochody, a to rychleji, než zvednete ukazováček, mrknete okem nebo dočtete větu. Tato stránka vaší osobnosti má rozvinuté schopnosti jasnovidectví a telepatie, takže vás varuje před katastrofou, ještě než proběhne, bez ohledu na to, zda tuto informaci vědomě přijmete, či nikoli. Tento druh komunikace probíhá rychleji, než vyslovíte jediné slovo. 

psych6

„Vnější ego“ a vnitřní ego pracují nezávisle na sobě. Jedno vám usnadňuje pohybovat se ve vašem pozemském světě, druhé umožňuje vnitřní vnímání, bez kterého by vaše fyzická existence nebyla možná. Je zde však ještě další stránka, hlubší identita, která formuje obojí, vnitřní i vnější ego, a rozhoduje o tom, zda budete v tomto okamžiku a na tomto místě fyzickou bytostí. Je to jádro vaší identity, psychické semínko, ze kterého vyrůstáte, multidimenzionální osobnost, jejíž jste součástí. Pokud vás zajímá podvědomí, jak označují psychologové styčný bod mezi vnějším a vnitřním egem, musíte si uvědomit, že pro vaše já neexistují žádné skutečné hranice. Pro lepší pochopení základní myšlenky však rozlišuji jednotlivé stránky osobnosti. Vy se ztotožňujete pouze s „běžným vědomým já“, proto rozvádím tyto záležitosti hned v první kapitole a budu se k nim postupně vracet. Začneme tedy s multidimenzionální osobností. Nikdy nemůžete pochopit sami sebe ani přijmout moji nezávislou existenci, pokud se nezbavíte myšlenky, že osobnost je pouze vědomí existující „teď a tady“. Možná vás některá fakta o fyzické realitě vylekají, ale nezapomínejte, že na ni nahlížím z naprosto odlišného pohledu.

psych7

Vaše vlastní já, které důvěrně znáte, je pouhým zlomkem vaší identity. Její jednotlivé části však k sobě nejsou svázány jako vlákna jednoho provazu. Lze je přirovnat spíše k jednotlivým slupkám cibule či dílkům pomeranče. Jsou spojeny jedním životem. Jedná se o různé roviny reality, pramenící ze stejného zdroje. Tím nechci srovnávat osobnost s pomerančem ani cibulí, jen bych rád zdůraznil, že vyrůstají zevnitř ven stejně jako fragmenty vašeho vnitřního já. Pozorujete vnější stránku věcí. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat vnější formy, na které reagujete. Zároveň vás do jisté míry omezují pouze na toto vnější vnímání skutečnosti, takže život uvnitř hmoty a formy vám zůstává skryt. Mohu říci, že vědomí existuje například i ve vašich nehtech, ale málokdo mne bude brát natolik vážně, aby popřál svému nehtu dobré ráno. Atomy a molekuly tvořící nehet nesou jistý druh vědomí stejně jako molekuly této stránky. Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch, co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí. Takže se ocitáte uprostřed neustálého pohybu, života, vědomé energie. Vy sami jste fyzicky složeni z buněk uvědomujících si svoji vlastní identitu, která ochotně vytváří fyzickou strukturu, vaše tělo. Neexistuje žádná mrtvá hmota, prostě nic co by nebylo formováno vědomím. Všechny stupně vědomí mají schopnost vnímat a tvořit.

psych8 - kopie


Nikdy neporozumíte sami sobě, pokud nepochopíte, o čem nyní hovořím. Z pohodlnosti se uzavíráte multidimenzionální vnitřní komunikaci vycházející z nejmenších částic vašeho těla. Jako fyzické bytosti jste do jisté míry součástí jiného vědomí. Vaše já není nijak omezeno. Neexistuje nic, co by omezovalo jeho možnosti. (Pauza.) Omezujete se jen svou vlastní ignorancí. Ztotožňujete se pouze se svým egem, čímž ztrácíte vrozené schopnosti. Můžete to popřít, ale realitu nezměníte. Člověk je multidimenzionální osobnost. Přesto mnoho lidí schovává hlavu do písku trojrozměrné reality a předstírá, že jiná neexistuje.

psych9 - kopie