Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Posvátná sexualita Maří Magdaleny a Ježíše

Posvátná sexualita Maří Magdaleny a Ježíše

„Sama Isis ke mně přišla a řekla mi, že nyní mám vyprávět svůj příběh… Lži posledních dvou tisíc let musí skončit…Ženství se vrací do rovnováhy s mužstvím…a Kosmická Matka se vyjevuje jako začátek konce času. A tak odkrývám jedno ze ztracených tajemství věků – že Duch, mužský princip, aby se mohl vrátit sám k sobě, skrze svoji cestu do Hmoty, potřebuje pomoc ženského principu, Inteligence Hmoty samotné….“

MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA

Channeling z Magdalenského rukopisu mnohé věci osvětluje a prohlubuje. Magdalena v něm uvádí, že byla ve dvanácti letech odvedena do egyptského chrámu Isis a vycvičena jako Zasvěcenkyně, tj. kněžka, v tajném učení Horovy alchymie a sexuální magie Isis.Kněžky byly ženy, které byly cvičeny ve vědomém rozvíjení a práci s přirozenými ženskými dary a danostmi, lunárními schopnostmi přijímání, reflexe, léčení, ticha a klidu. Kněžky byly„čisté nádoby pro léčivé a pečující síly samotné Isis.“ Když se Magdalena potkala s Ježíšem u studny (kde jinde…), věděla okamžitě, že jsou spolu spojeni navěky. Jejich láska prostupovala celou jejich bytost: ducha, duši i tělo. Jako kněžka věděla, že je možné tyto lidské esence žít celistvě, propojené, a jako Zasvěcenkyně skrze posvátnou sexualitu pomáhala Ježíši připravovat se na jeho poslání.„Zdá se mi to ironické, že evangelia vyprávějí, jak jsem stála u studny, když Ježíš přišel. Po všechny ty noci, kdy jsme byli sami, to byl on, kdo přicházel k mé studni, aby z ní čerpal moc Isis/Kosmické Matky, aby vybudoval a upevnil svoji sílu.“ Magdalena při prvním setkání vnímá Ježíšovu zralost a vysokého ducha, zlaté světlo jeho duchovního těla, „…ale ještě neprošel Zasvěcením Smrti. A já ve svém chvějícím se srdci věděla, že to je důvod, proč jsem ho v tuto chvíli potkala: abych posílila jeho duši mocí Isis a Kosmické Matky, takže dokáže projít skrze bránu temnoty a dosáhnout Hora (Ducha).“ (Rukopis)

Ježíšovým posláním bylo ukázat lidem,že my všichni jsme Bohy – všichni máme uvnitř sebe sílu lásky a sílu léčení. Svým životem to dokazoval a dával najevo. „V raných dnech Církve (myslím tím komunitu těch, kteří se zformovali kolem Ježíšova učení) se zrodil krásný rituál. Ti, kteří si přáli být i nadále v jeho energii nebo přítomnosti, sdíleli chléb a víno. Někdy rituál sdíleli muži, někdy ženy. Tento jednoduchý čin sdílení spolu s ostatními byl zcela v souladu s Ježíšovým záměrem… Ale s léty se jednoduchost vytratila a pouze ti, které Církev vysvětila, mohli dávat přijímání svátosti oltářní. Jako někdo, kdo Ježíše dobře znal, vám mohu říci, že by mu to připadalo ohavné.“ (Rukopis)

Principem posvátné sexuality, alchymické transformace, v učení Isis, je milování v hlubokém prožitku vzájemné lásky a úcty, při kterém se postupně při milostné „předehře“ zvyšuje intenzita magnetické energie v buňkách těla, aktivují se magnetická pole obou milenců a generuje se mocná energie, která při provádění určitých cvičení s energií vědomí posiluje jejich spirituální světelná těla. Egypťané je nazývají „Ka“. „Extáze je potravou a výživou těla Ka.“ (Rukopis) Právě světelné tělo, k nerozlišení podobné od fyzického, neboť milováním s Máří opakovaně posilováno, je podstatou Ježíšova vzkříšení. Tady je použito anglické sloveso „potentize“, které v běžných slovnících není vysvětleno: jde o homeopatický termín vytváření léku, kdy je dodávána určitá schopnost, posilována léčivá síla, potence. „Když je žena hluboce milována a oceňována, jako jsem byla já Ježíšem, něco se uvolní v jejích nejhlubších vrstvách a ve chvíli orgasmu se nekontrolovatelně roztřese. Jestliže se cítí v bezpečí a umožní tento třas, toto chvění, které ji zcela ovládne, vznikne a otevře se obrovský magnetický vír, jehož centrem je její děloha. Dva Zasvěcenci v sexuální magii Isis tak mohou sami sebe posílit a prudce rozšířit své vědomí skrze sílu tohoto magnetického pole….Mocné vlny magnetických sil mohou posílit světelné tělo Ka – nebo ho zničit, pokud nejsou použity patřičně a správně.“ (Rukopis) Tato „studna nekonečného magnetického potenciálu“, kterou žena může skrze milování otevřít muži, je ovšem podmíněna, jak už bylo řečeno, jejím pocitem bezpečí a lásky. Jak říká arabské přísloví: „Láska je největší afrodisiakum“ a jak říkám já – není nad to milovat se s milovaným mužem, a pěkně pomalu!Spirituální světelné tělo Ježíše se posilovalo tedy už za jeho života, jak Magdalena dosvědčuje např. poukazem na magii zhmotňování v příběhu o rozmnožení chlebů a ryb.

PARTNERSTVÍ JAKO ALCHYMICKÝ PROCES
Překvapivě se Magdalena zabývá i osobními psychologickými problémy v osobním růstu – nazývá je „překážky v letu“. U mužů zdůrazňuje důležitost vztahu s matkou, resp. odpojení od ní. Pokud není vztah muže a jeho matky zdravý, resp. pokud přetrvává na nějaké úrovni energie chlapce – nedošlo k odpoutání, nedokáže se jako muž plně poddat ženské energii při milování, neboť „poddání se“, spočinutí v ženské náruči po milování, aby magnetické síly mohly kroužit a prostoupit oba milence, má spojené s porážkou a podřízením se ženství (jak to zažil či stále zažívá od autoritativní postavy matky). Partnerský vztah je alchymický proces: dochází k proměně mnoha fyzických i duchovních aspektů obou partnerů. Vášeň vytaví „strusku“, tj. odhalí naše nezralosti a staré programy, které potřebují očistu a změnu. Vedlejším produktem vztahu je tak vždy „vzestup náročného psychologického materiálu do našeho vědomí“. Jinými slovy, skrze partnera se nám zvědomí naše staré programy a přesvědčení, naše bloky a zranění. Někdo to vnímá jako ohrožení, někdo před tím uteče (a bláhově si myslí, že v jiném vztahu se mu to nestane)…a někdo pochopí, že je to dar. Dar zrcadlení, který vztah nabízí, a skrze který můžeme růst. „Já, Zasvěcenkyně Isis, vidím jako tragickou skutečnost, že Církev pohaněla ženy a muže za jejich sexuální přirozenost a zavřela tak dveře jedné z nejpřímějších stezek k Uskutečnění Božství. Ať na této stezce postupujete jakkoliv, má rada zní: Osvoboďte se od veškeré viny a hanby!“ (Rukopis)

ODKAZY NA BIBLI
Rukopis uvádí zvláště dvě zajímavé re-interpretace. První se týká samotného tvrzení, že Ježíš vyhnal z Magdaleny „sedm démonů“. Magdalena k tomu říká, že šlo o rituál čištění čaker, sedmi energetických center v těle, od negativních energií, tak jak to čas od času lidé pracující s energiemi dělají. TENTÝŽ RITUÁL OČIŠTĚNÍ SEDMI ČAKER UDĚLALA MAGDALENA JEŽÍŠI. U vědomí úkolu, který je čeká, si tak navzájem vyčistili energetická pole od energií, které by byly zbytečnou zátěží a už měly odejít. Slovem „démoni“ byly ve starověku označovány nízké energie, negativní síly, kterým se lidé otevřeli a které ulpěly v jejich jemnohmotných polích. Děje se to nejen lidem nízké vibrace, např. uživatelům drog nebo lidem, kteří neumí zacházet s emocemi, ale paradoxně i duchovně vyspělým lidem. Ti se totiž stávají „magnetem“ pro různé parazitní entity. Tento očišťující rituál byl v chrámech znám jako „Očištění Sedmi Pečetí“ a prováděl se za použití manter, modlitby, cíleného vedení světla skrze záměr či vůli, do energetických center. Jde o proces, který mohou dělat pouze zkušení pracovníci s energií.

Druhé napravené tvrzení se týká setkání Magdaleny a Ježíše po jeho fyzické smrti. V Janově evangeliu 20:17 je řečeno: „Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci.“ … Podle Rukopisu to znamená, že při setkání světelné tělo Ka Ježíše ještě nebylo stabilizované. Slovo „Otec“ bylo označením pro „Velkého Ducha“ jeho vlastní duše. Měl projít branou smrti a cestovat do podsvětí svého vlastního bytí. Teprve tím splnil, co si předsevzal: otevřít průchod skrze samotnou smrt, skrze svět temnoty, aby jiní lidé mohli udělat totéž, co on.

Zajímavé je i pojetí „neposkvrněného početí“. Podle Rukopisu byla Ježíšova matka Marie zasvěcenou kněžkou, jejíž úkolem bylo přijmout vtělení samotného Božství (Incarnate). Pouze velmi vyspělá duše se může zhostit takového úkolu a vyžaduje pro to náročný duchovní trénink a disciplínu. Neposkvrněným početím mělo být podstoupení Nebeského a Galaktického „oplodnění“, kdy se otcem stal Otcovský Princip čili Duch a matkou Isis, Kosmická Matka, která se částečně inkarnovala do Marie. Došlo tak k nejvyššímu mystériu – spojení Ducha a Hmoty (Mater – angl. Matter). Jde o předání vysoce vytříbené a mocné duchovní energie, která byla „zasazena“ do Mariina lůna.

JEDINEČNOST ALCHYMIE ISIS
Ve studii následující po channelingu Tom Kenyon říká, že egyptská alchymie, jak ji Magdalena popisuje, je jedinečná a odlišná od nám známých sexuálních alchymií (tantrická jóga, taoismus, budhismus) v tom, že vysoce cení ženskou polaritu a žena v ní hraje aktivní roli. „Rukopis vysoce oceňuje vztah mezi sexuálními partnery. Sexuální akt je užíván k aktivaci určitých transformačních procesů v obou Zasvěcených, ale posvátným základem, aby se tak mohlo stát, je emoční vztah mezi mužem a ženou. A dále, žena je vnímána jako ta, která uvnitř své přirozené podstaty drží alchymické klíče k transformaci. Tyto klíče od ní nemohou být získány násilím: lze k nim získat přístup pouze skrze její pocit bezpečí a lásky ve vztahu. Tento přístup činí Rukopis jedinečným mezi ostatními alchymickými systémy.“ (Tom Kenyon). Jiné systémy využívají ženský prvek k „nabití se“ (ona pověstná „zásuvka“ se objevuje i v našich „duchovních“ kruzích ovlivněných tantrickými guruy), k získání energie, a dál na vlastní cestě k osvícení,tj. ženy doslova používají. To dnes mnoha mužům považujícím se za duchovní a vědomé umožňuje opouštět manželky s malými dětmi a navazovat vztahy se svým „dvojplamenem“, novou, většinou mladší ženou. V egyptské alchymii Isis je ženský a mužský pól v harmonii, pokoře a etice, ve vzájemném dávání a přijímání.

„Nechť tě na cestě k sobě provází požehnání Kosmické Matky. Nechť je stezka mezi Sluncem a Lunou vyjevena. Duch všeho živého ať je svědkem. Amen.“(Rukopis)

THE MAGDALEN MANUSCRIPT: THE ALCHEMIES OF HORUS AND THE SEX MAGIC OF ISIS
Tom Kenyon, Judi Sion
ORB Communications, Orcas, sedmá edice 2014.

 

Zdroj: http://www.oheladom.cz/2015/puvodni-clanky/mari-magdalena-jezis-a-posvatna-sexualita/

 Více zde: http://mala-atlantida.webnode.cz/sesterstvo-ruze/posvatna-sexualita-mari-magdaleny-a-jezise/