Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Revokace - bankovní systémy

Význam slova revokace - odvolání, zneplatnění, zrušení neplatného programu. Je to opak invokace, jež znamená vzývání.

edkládáme vám návod na vnitřní obřad (meditaci), po kterém se můžete zbavit závislosti, která vám byla uměle vnucena mocenským systémem, a to závislost na bankovních systémech. Pracujte ve zklidněném stavu vědomí, nejlépe, když vám bude někdo následující text předčítat. Pokud chcete, aby byla revokace úspěšná, dejte do toho srdce, víru a přesvědčení o správnosti toho, co děláte.

Revokace - bankovní systémy

banks


Svolávám všechny duchovní smlouvy, které existují: 

- v mých minulých, přítomných a budoucích bytostech, - v mých já a existencích v této dimenzi a časovém proudu - a ve všech proudech času nad a pod centrální Zemskou sinusoidou společné existence. 

Přesně v tuto chvíli, v tomto vždy přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny DNA předky, aby vytvořili jednotný příslušný duchovní soud zvykového práva tak, abych mohl(a) najít nápravu a rozvázat se ze všech smluv, které obsahovaly tisk malými písmenky, a které jsem uzavřel(a) před a v průběhu porodu. 

Svolávám čtyři elementy, Vzduch, Zemi, Vodu a Oheň. 

Svolávám příslušný duchovní soud zvykového práva se všemi předky v jednotě s migračními vzory všech rodin duší inkarnujících se na Matce Zemi. 

Svolávám prapůvodní duchy předků Matky Země, aby vstoupili do tohoto duchovního soudu zvykového práva a drželi prostor pro předčtení a odstranění všech smluv, které se týkají systémů směny energie na hodnoty. Vyvolávám globální snový čas Země. 

Svolávám společnosti sjednoceného snového času celé Země, aby se zúčastnily tohoto soudu zvykového práva, aby poskytly svou plnou moudrost tomuto posvátnému okamžiku, ve kterém si beru zpět svou suverénní autoritu ducha pro všechny systémy směny energie na hodnoty. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s primárními bankovními rodinami.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi erby bankovních rodin. 

Odvolávám, odstraňuji a rozpouštím všechny bankovní trusty, které používají moje jméno jako číslo pro sběr energie. 

Odvolávám všechna domnělá práva požívaná smlouvami založenými na DNA šlechtictví, včetně nevolnických práv, která fungují ve všech bankovních rodinách. 

Tímto prohlašuji, že odebírám souhlas s nadvládou několika jedninců. Odebírám souhlas s nadvládou bankovních rodin. 

Odebírám souhlas s předpokládanou autoritou bankovních rodin financovat svobodné soudní systémy. 

Odvolávám všechna práva, privilegia a zákony (pravidla) vytvořená na základě rodinných erbů nebo na základě DNA linie bankovní rodiny, tak, aby dominovaly a ovládaly tyto svobodné soudní systémy. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy, které definují tento bankovní systém jako systém provázaný s mojí svobodnou vůlí. 

Odvolávám vše psané drobným písmem, ze všech svých smluv duše – minulých, přítomných i budoucích, které se týkají jakéhokoliv bankovního systému, jako 3D matrixového systému sběru dluhu, nebo sběru energie. Požaduji okamžité proplacení vší energie a 3D matrixovou reprezentaci hodnot. 

Odebírám souhlas s používáním zkorumpovaných soudů jako nástrojů spravedlnosti. 

Odvolávám všechna práva 3D soudních předpokladů moci v rámci jakéhokoliv 3D systému výměny za hodnotu vytvořenými pro pobavení bankovních rodin. 

Tímto odvolávám souhlas k jakémukoliv systému sběru energie ať již na bázi inkoustu, webu nebo energie. 

Odvolávám všechna práva pro použití mého 3D matrixového podpisu pro moji reprezentaci v jakémkoliv soudním systému, ať je duchovní nebo 3D matrixový. 

Odebírám souhlas s použitím svých smluv duše jako nástrojů sběru energie jakýmkoliv z primárních bankovních systémů vytvořených bankovními rodinami držícími primární smlouvu duše. 

Odvolávám všechna práva pro použití mého jména v jakékoliv formě zakládacích (erbových) listin bankovních rodin. 

Požaduji a trvám na okamžitém a trvalém vymazání všech podpisů používaných namísto mne v bankovních systémech směny hodnot. 

Odebírám souhlas s použitím mé životní síly pro jakýkoliv bankovní systém směny u hodnot, který není zcela transparentní ve všech svých transakcích, ať duchovní nebo 3D matrixový. 

Tímto prohlašuji, že všechny bankovní budovy používající posvátnou geometrii nemají ŽÁDNOU MOC nad mojí suverénní svobodnou vůlí. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi bankovními systémy, které používají posvátnou geometrii, jako nástroje sběru energie nebo nástroje dominance a ovládání. 

Odvolávám všechna práva, privilegia a předpoklady se všemi budovami, které používají posvátnou geometrii, jako systémy prosazení smluv duše tištěných malým písmem. 

Odebírám souhlas, aby jakákoliv budova posvátné geometrie skladovala, držela nebo přenášela jakoukoliv moji životní sílu do jakéhokoliv bankovního systému na jakékoliv ze Zemských časových os nebo spoluexistujících dimenzí. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi systémy posvátné geometrie, které používají moji živostí sílu bez přímého souhlasu ode mne, a bez plného souhlasu od všech mých předků rodiny duše. 

Odvolávám všechna práva, předpoklady a pravidla, která vytvářejí nový bankovní systém posvátné geometrie. 

Tímto deklaruji, že všechny bankovní rodiny a systémy mají nyní zákaz operovat v utajení a otevřeně nebo skrytě sbírat moji energii, jakýmkoliv způsobem. 

Tímto pro sebe deklaruji nadvládu Matky Země nad všemi systémy směny energie za hodnotu. 

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento výraz mé svobodné vůle a pro všechny vědomé bytosti zaznamenali do akašických záznamů Země, nechť rozumí, že naše svoboda pochází z nepřetržitého používání naší svobodné vůle. 

Přeloženo a aktualizováno z anglického originálu: „Soul Contract Revocations“ od Andrew Bartzise. 

Zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/revokace-ii-bankovni-systemy.html