Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Revokace - mediální systémy

Význam slova revokace - odvolání, zneplatnění, zrušení neplatného programu. Je to opak invokace, jež znamená vzývání.

Předkládáme vám návod na vnitřní obřad (meditaci), po kterém se můžete zbavit závislosti, která vám byla uměle vnucena mocenským systémem, a to závislost na mediálních systémech. Pracujte ve zklidněném stavu vědomí, nejlépe, když vám bude někdo následující text předčítat. Pokud chcete, aby byla revokace úspěšná, dejte do toho srdce, víru a přesvědčení o správnosti toho, co děláte.

Revokace - mediální systémy

masmedia


svolávám všechny duchovní smlouvy, které existují: 

- v mých minulých, přítomných a budoucích bytostech, - v mých já a mých existencích v této dimenzi a časovém proudu - a ve všech proudech času nad a pod centrální Zemskou sinusoidou společné existence. 

Přesně v tuto chvíli, v tomto vždy přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny DNA předky, aby vytvořili jednotný příslušný duchovní soud zvykového práva tak, abych mohl(a) najít nápravu a rozvázat se ze všech smluv, které obsahovaly tisk malými písmenky, a které jsem uzavřel(a) před a v průběhu porodu. 

Svolávám příslušný duchovní soud zvykového práva, aby vyslyšel moje prohlášení odstoupení od těchto smluv. Odvolávám všechny duchovní smlouvy s Pozemskými mediálními systémy, které používají dominanci a ovládání, jako nástroje vysávání mé energie, k podněcování strachu a manipulaci s realitou pomocí technologií energetické propagandy. 

Svolávám všechny předky všech příbuzných duše, aby se zúčastnili tohoto duchovního soudu rovnosti. Svolávám Matku Zemi a všechny její obyvatele světla ve všech vnitřních a vnějších dimenzích, aby přišli a zúčastnili se tohoto duchovního soudu zvykového práva. Ó velké mysterium, které jsi zdrojem veškeré síly, svolávám tě. Nech působit svou svatou synchronicitu tak, aby se všechny bytosti mohly zúčastnit v jednotě vědomí. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi mediálními osobnostmi, které nepožívají plné svobodné vůle a plného vědění našich DNA předků. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s mediálními agenturami, korporacemi, a mediálními rodinnými klany. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy, závěry a předpoklady a statistické modely, které předvídají mé zvyky skrze použití komerční reklamy propojené se systémem dominance a ovládání. 

Odjímám souhlas k éterickému vysílání přes veřejné kmitočty, televizi, internet, rádio, a k jakýmkoliv dalším nástrojům nebo metodám, které prosazují propagandu masového konzumu. Odjímám souhlas k prediktivnímu modelování pomocí éterických nebo komerčních prostředků. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi budovami posvátné geometrie, které souvisí s médii. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy s: 

- presidenty mediální posvátné geometrie - s akcionáři - s hlasateli - s reportéry - komentátory - a všemi představiteli vládní moci napříč celou globální mediální sítí. 

Nemáte se svojí předstíranou vědomostí moc. 

Jsme duchovní podstaty, která se projevuje společným tvořením. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s: 

- se všemi systémy, které vypouštějí zprávy - pročesávají web - webovými stránkami - vyhledávači - tištěnými médii - a všemi formami éterické propagandy používané v těchto systémech. 

Odvolávám všechny předpokládané souhlasy se všemi mediálními agenturami. 

Odvolávám všechny právní fikce se všemi reklamními agenturami, které jsou financovány systémem dominance a ovládání. 

Odebírám souhlas se všemi reklamními systémy, které cílí na skupiny duší, migraci duší, nebo na proces duchovního vtělení. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které omezují genetické vyjádření svobodné vůle všech rozumných bytostí. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které definují média jako vypravěče orální tradice nebo jako generační učitele. 

Odvolávám všechny smlouvy se satelitními systémy konstruovanými podle posvátné geometrie coby nástroj, jak se nabourat do mého informačního proudu. 

Odebírám souhlas s psychickým sledováním nebo ovlivňováním od mediálních systémů, které slouží systému dominance a ovládání. 

Tímto požaduji okamžité odstranění všech psychických parazitů z vysílání a jejich systému šíření a sklízení, systému který vytváří hordy psychických parazitů. 

Odvolávám všechny smlouvy, které používají moji životní sílu jako zfalšovanou formu souhlasu pro šíření a rozsévání psychických parazitů všem mým DNA příbuzným duše. 

Tímto odvolávám všechny smlouvy, které zaručují médiím moc, aby přetrvaly více než jednu generaci historie. 

Požaduji, aby všechna práva generačního vědění byla navrácena do struktury rodiny duše. 

Požaduji návrat naší historie v plné a transparentní formě, tak, aby déle nepředstavovala tajemství ukryté před našimi lidmi. 

Odvolávám všechna práva a povinnosti, zodpovědnosti a současné akce všech mediálních osobností. Vaše služby již nejsou déle požadovány. 

Odvolávám všechna privilegia, která udělují mediálním rodinám jakoukoliv moc nad mými smlouvami duše a migračními vzory rodiny duše a na základě duše. 

Odvolávám všechna práva vůči jakýmkoliv mediálním systémům založeným na nadvládě a ovládání, k tomu, aby se ještě někdy v minulých, přítomných a budoucích životech vrátily do struktur mé rodiny duše. 

Tímto požaduji, aby okamžitě ustaly a byly odstraněny všechny falešné informace ze všech médií. 

Tímto požaduji, aby jakákoliv budoucí distribuce informací pomocí všech forem médií absolutně představovala pravdu, integritu a neustálou transparentnost. 

Tímto pro sebe deklaruji nadvládu Matky Země nad všemi lokálními nebo masovými systémy výměny mediálních informací. 

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento výraz mé svobodné vůle a pro všechny vědomé bytosti zaznamenali do akašických záznamů Země, nechť rozumí, že naše svoboda pochází z nepřetržitého používání naší svobodné vůle. 

Přeloženo a aktualizováno z anglického originálu: „Soul Contract Revocations“ od Andrew Bartzise. 

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/revokace-i-medialni-systemy.html