Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Vesmírné zákony

Vesmírné zákony jsou neměnné a je jim podřízeno vše, co ve Vesmíru existuje.

Zákon souladu (Jak nahoře, tak dole)

vesmír a člověk

Vše v Univerzu je stvořeno podle týchž zákonů. Co se děje s námi, děje se i s vesmírem a opačně. Mezi námi a vesmírem probíhá neustálé vzájemné působení. Vesmír se chová jako naše zrcadlo - jestliže máme v sobě nepořádek, uvidíme nepořádek i ve svém okolí. Vše, co se děje s námi, děje se i s vesmírem. Všechny naše problémy jsou způsobeny tím, že jsme se dostali do nesouladu se světem a že je potřeba pozornost obrátit na něco v nás samých. Tím, že pochopíme minulé události a změníme je ve svém vnitřním světě, také vnější svět kolem nás se pozitivně změní. Není možné změnit svět, pokud nezměníme sebe.

zákon protikladů (duality)

jinjang

Vesmír sestává z protikladů. Každý jev má svůj protiklad, bez nějž nemůže existovat. Protiklady jsou částí jednoho celku a liší se jen projevem kvalit, které jsou jim vlastní. Při posuzování nemůžeme vycházet z kategorií dobré/zlé, bílé/černé, protože protikladné síly si neustále vyměňují místo. To, co včera bylo absolutně špatně, může být dnes nejvyšším blahem. Měli bychom mít na paměti, že každá věc má v sobě potenciál svého protikladu, a proto musíme být připraveni na neustálé změny. Abychom mohli tvořivě využívat protiklady, musíme stát nad nimi.

zákon projevu

projev

Základem všeho je představa nebo idea (myšlenka) a vždy předchází jakémukoliv materiálnímu projevu. Naše životy jsou výsledkem našich představ a myšlenek. Mudrci také říkají, že vesmír je mentální představou Boha a každý člověk je paprskem tohoto praslunce. Představy a myšlenky se dříve nebo později materializují v našem životě. Nezáleží na tom, zda jsou tyto představy z našeho pohledu pozitivní nebo negativní. Svět, který jsme zvyklí nazývat realita, je ve skutečnosti reálný pouze ve vztahu ke konkrétnímu člověku, protože ten si jej sám vytvořil svými představami, přesvědčením, touhami, strachem a jednáním.

zákon přitažlivosti

gravity

Podobné přitahuje podobné, sjednocuje se s ním a stává se jeho průvodcem. Tento zákon je základem jevu, že k sobě přitahujeme jen takové situace a lidi, kteří odpovídají našim vnitřním vibracím, našemu vnitřnímu světu. Díky tomuto zákonu se v každém okamžiku svého života vzájemně ovlivňujeme právě s těmi lidmi, jejichž vnitřní vibrace, názory, pohled na svět či vztah k lidem plně odpovídají našim vlastním hlubokým vibracím postojům a názorům. Každý člověk si sám tvoří svět okolo sebe, vybírá si místo, kde bude žít a pracovat, přitahují jej duchovně podobní lidé, s nimiž se spojuje. Jestliže se změní naše mentální představy, změní se i naše okolí. Zákon sjednocení nám umožňuje vědomě vytvářet okolní svět a přitahovat si to, co skutečně potřebujeme.

zákon rozvoje 

moving

Vše na světě je v neustálém pohybu a vyvíjí se. Vývoj a pohyb jsou věčné. Ustrnutí a připoutanost k určité situaci vedou ke stagnaci a destrukci. Ustrnutí a stagnace jsou projevem smrti. Neustálý pohyb a vývoj je podstatou vesmíru. Co se dnes zdá věčné a nezvratné, postupem času zastarává a uvolňuje místo novému. Všechny změny odpovídají schématu: zrod - narození - dětství - mládí (formování) - dospělost (dosažení nejvyšší úrovně rozvoje) - stáří - smrt (zánik a přechod k novému zrození). Buďme připraveni na jakékoliv změny a všechno pak proběhne tak hladce a příznivě, jak jen to bude možné. Pamatujme, že ukončení určité situace je zároveň začátkem nové, jež vám přinese mnohem víc radosti, štěstí a příležitostí.

zákon cyklu

cycle

Všechno probíhá cyklicky - všechny jevy vznikají, dosahují svého vrcholu a pak upadají, aby znovu začaly pohyb vzhůru. Pohyb libovolným směrem, přestože se zdá chaotický, je ve skutečnosti cyklem. Duše člověka potřebuje pro své zdokonalení projít všemi protikladnými stavy. Proto se vzestupy střídají s pády, radost se žalem, láska s nenávistí, neklid s pokojem. Cykličnost a rytmus jsou přirozené - po létu přichází zima, den se střídá s nocí. Příroda se vesmírnému rytmu podřizuje, aniž by tím trpěla. Přechází z jednoho stavu do druhého, ze dne do noci s pokojnou jistotou, že zítra zase přijde nový den.  Buďme také takoví.

zákon kyvadla

pendulum

Protiklady jsou rovnocenné. O kolik se kyvadlo vychýlí doprava, o tolik se vychýlí i doleva. Harmonie je nejdůležitější podmínkou existence vesmíru. Soulad (pořádek, harmonie) se obnovuje díky pohybu v protikladném směru.

zákon příčiny a následku

karma

Všechno, co se nám děje, je výsledkem zákonitého následku, který vyplývá z určité příčiny. Jestliže odstraníme příčinu, odstraníme i následek. Pro pochopení podstaty karmy je klíčový zákon příčiny a následku. Každý člověk je pánem svého osudu, sám se odměňuje a trestá, vyvíjí či upadá. Všechny myšlenky, slova a skutky se projevují v budoucnosti člověka jako nevyhnutelné následky vyplývající ze své příčiny. Znalost zákona příčiny a následku nám umožňuje pochopit, že na naší cestě se nemůže objevit nic náhodného. Cokoliv se v našem životě objeví a stane, je to nejen zákonité, ale v dané chvíli i nejsprávnější a nejužitečnější. Pokud se chceme vyhnout nepříjemným situacím, zbavit se chronických nemocí a žít šťastně, musíme přezkoumat svou minulost a přeměnit všechny nepříjemné momenty. Protože svými myšlenkami a činy v minulosti jsme vytvořili předpoklady pro vznik budoucích událostí.

zákon jednoty

unity

Tento zákon v sobě sjednocuje všechny předešlé vesmírné zákony. Jestliže tyto zákony pochopíme a začneme je naplňovat v každodenním životě, dosáhneme toto, čemu říkáme štěstí. Jakmile těmto zákonům nevěnujeme pozornost, ať už úmyslně či neúmyslně, narušíme rovnováhu celého vesmíru. Náš současný problém není nic jiného než úpěnlivá prosba vrátit se do stavu rovnováhy a vzpomenout si na jednotu všeho, co je.